Nieuws

Logistisch Bouwen 4C- werkmethodiek

Grote bouwprojecten in een stedelijke omgeving veroorzaken veel overlast. De gerelateerde activiteiten leiden tot allerlei veiligheidsrisico’s voor de omgeving en vormen een extra belasting voor het milieu. Veelal het directe gevolg van het transport van materieel, materialen en mensen. Logischerwijs moeten we daarom voor meer omgevingsveiligheid en minder overlast al die transportbewegingen beter gaan beheersen en vooral minimaliseren.


In de praktijk stuit dit echter op de vaak tegengestelde belangen van de stakeholders rondom het bouwproject. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, onderaannemers, omwonenden en overheden hebben allen hun eigen wensen en eisen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, communicatie en duurzaamheid. Voor minder en schoner transport is het daarom essentieel dat omgevingsbeheer vanuit een onafhankelijke positie en objectief wordt ingevuld. Met de focus op goede communicatie is deze puzzel goed te leggen. Proactief, met bindende aanbevelingen, en uiteraard met navolging van wet- en regelgeving.

 
De werkwijze van Logistisch Bouwen is volledig afgestemd op de logistiek rondom bouwprojecten en wat dit betekent voor de omgeving. Dat begint al met ondersteuning bij het verkrijgen van een opdracht of bouwvergunning door middel van het opstellen van een uitgekiend logistiek omgevingsplan. Afhankelijk van de rol te benoemen als BLVC- (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, communicatie), kader-, bestek of deelwerkplan. Hierin wordt beschreven hoe de belasting van de omgeving kan worden geminimaliseerd aan de hand van maatregelen, verantwoordelijkheden en afspraken.

 
Een plan alleen is niet genoeg. Er zal ook gehandhaafd moeten worden. De coördinator omgevingsveiligheid van Logistisch Bouwen opereert tussen de verschillende stakeholders, met inachtneming van eenieders belangen. Op basis van het BLVC-plan wordt continu geanticipeerd op het minimaliseren van het aantal transportbewegingen. Met aandacht voor niet alleen minder, maar ook schoner vervoer.


Uitgangspunten zijn de veiligheid en belasting van de omgeving. Niet alleen in de directe omgeving van het bouwproject, maar ook op de aanvoerroutes in de wijk, dorp of stad. Denk aan kwetsbare punten zoals scholen en ziekenhuizen. Zijn er wellicht meerdere bouwprojecten in de omgeving? Zijn er alternatieven zoals aanvoer over water of last mile delivery met elektrisch vervoer? Allemaal processen die aangestuurd worden door de omgevingscoördinator.

 
Vanuit een helikopterview wordt informatie van stakeholders en specialisten rondom het bouwproject gecombineerd. Door de verschillende logistieke processen aan de hand van die informatie op elkaar af te stemmen, werken alle partijen samen aan meer efficiëntie met tot wel 65% minder transportbewegingen! En dat leidt automatisch tot minder gevaarlijke situaties, minder uitstoot en minder overlast.

 

Wat maakt Logistisch Bouwen uniek?

de coördinatoren omgevingsveiligheid zijn onafhankelijk en kunnen dus onpartijdig
functioneren in dienst van het doel; omgevingscoördinatie en omgevingsveiligheid.

 

de coördinatoren omgevingsveiligheid verzorgen niet alleen de analyse/ tender,

maar ook de monitoring en handhaving tijdens het bouwproces.

 

de coördinatoren omgevingsveiligheid werken op basis van pro 
actief omgevingsmanagement met nadruk op communicatie tussen de stakeholders.

 

Logistisch Bouwen verzorgt trainingen van basiskennis tot specialistisch.

 

Logistisch Bouwen verzorgt membership, waarbij de leden updates

ontvangen over ontwikkelingen en vragen kunnen stellen.

Meer weten over onze werkwijze en wat we voor uw project kunnen betekenen?

We leggen graag uit waarom onze unieke aanpak zich heeft bewezen op tal van
grote en middelgrote projecten in Nederland.

              

              Bas Timmers

                 0412 - 700 531 
                 06 - 39586920

                      https://www.timmersbouwlogistiek.nl/bouwlogistiek/userdata/uploads/Presentatie Logistisch Bouwen.pdf                                        

https://www.timmersbouwlogistiek.nl/bouwlogistiek/userdata/uploads/Presentatie Logistisch Bouwen.pdf
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn